Marta Majewska

Marta is a psychologist and certified psychotherapist of the Polish Psychiatric Association. In 2009, she completed a five-year master’s degree in Psychology, specialization: Applied Psychology, at the Jagiellonian University. In 2010, she started a four-year comprehensive clinical psychotherapy course organized by the Department of Psychodynamic Psychiatry at Collegium Medicum of the Jagiellonian University. In 2020, she passed the certification exam obtaining the Certificate of Psychotherapist of the Polish Psychiatric Association (No. 892). In 2021, Marta started a two-year supplementary course for the State Specialization Examination in the field of Child and Youth Psychotherapy organized by the Krakow Psychodynamic Center.
Since 2009, Marta has worked both in the Polish state health service in Mental Health
Clinics, as well as in a private clinic, thus gaining experience in treating a wide and diverse group of patients. Since 2020, Marta has been running her own practice in Limerick.

In her work, Marta is guided by the Psychotherapist’s Code of Ethics, and her work is subject to regular supervision. She also regularly participates in conferences, trainings and workshops, taking care of her professional development and expanding her competences. Marta’s professional interests focus on clinical psychology and psychiatry, especially personality and developmental disorders. Marta works with children, teenagers and adults.

 

Marta jest psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. W 2009 roku ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku: psychologia, specjalność: psychologia stosowana, Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 roku rozpoczęła czteroletni, całościowy, kliniczny kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Psychiatrii Psychodynamicznej Collegium Medicum UJ. W 2020 roku zdała egzamin certyfikacyjny uzyskując Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 892). W 2021 roku Marta rozpoczęła dwuletni podyplomowy kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowany
przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Od 2009 roku Marta pracowała zarówno w państwowej polskiej służbie zdrowia w Poradniach Zdrowia Psychicznego, jak również w gabinecie prywatnym, zdobywając tym samym doświadczenie w leczeniu szerokiej i zróżnicowanej grupy pacjentów. Od 2020 roku Marta prowadzi własną praktykę w Limerick.
W swojej pracy Marta kieruje się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty, a swoją pracę
poddaje regularnej superwizji. Regularnie uczestniczy też konferencjach, szkoleniach i
warsztatach dbając o swój rozwój zawodowy i poszerzanie kompetencji.
Zainteresowania zawodowe Marty skupiają się na psychologii klinicznej i psychiatrii,
szczególnie na zaburzeniach osobowości i zaburzeniach rozwojowych. Marta pracuje z
dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.